ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Ang diyablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Cristo. 1 Pedro 5:6 - Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Dios, upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesya. 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope Second, Peter said we should recognize Satan ("be on the alert," 1 Peter 5:8). The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. document.write(sStoryLink0 + "

"); { The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 1 Dahil si Cristo'y nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . At pagparito ng Pinunong Pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Peter 1 Greeting. This is the first letter of Peter (in Tagalog audio). 1 Peter 5:1-10 King James Version (KJV). Manatili kayo sa pagpapalang ito. 9 Datapuwa't kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na … Huwag kayong matatakot sa kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. 1 Pedro 4:10-11 RTPV05. 24. kayo ng mga kapatid na nasa Babilonia, mga pinili ring katulad ninyo; kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. Maging handa kayo at magbantay. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. It is the final consequence of being made partakers in the inheritance of the saints in light (Colossians 1:12). Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. At ang Dios ng buong biyayabiyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo. 3 Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok, at pagsusuot ng mga … 1 Pedro 5:8 - Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: (translation: Tagalog… 1 Peter 5:1-10 King James Version (KJV). 3 Sapagka't sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga … Yes, all of you be submissive to … 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon. This video is a free resource for anyone who is leading from the Explore the Bible curriculum or leading a Bible study in 1 Peter. Third, we should resist Satan ( 1 Peter 5:9). Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong loob at magpatotoo tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos. The elders who are among you I exhort, I who am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed: Elders should be faithful shepherds. The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. Saksi ako sa mga paghihirap ni Cristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag. if(aStoryLink[0]) English-Tagalog Bible. Iyan ang nais ng Diyos. English-Tagalog Bible. Peace be with you! (You can do that anytime with our language chooser button ). 1 Peter 2:5 ‘you also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.’ ‘you also’-Similar to the vine and the branches comparison (John 15:1 ff), Jesus is the chief cornerstone upon whom are Christians are said to … Ang kapayapaan ay sumainyong lahat na mga tagasunod ni Cristo. 5 The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed: 2 Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly; not for filthy lucre, but of a ready mind; Version Information. 3 Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok, at pagsusuot ng mga … var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 3 Sapagka't sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga … if(sStoryLink0 != '') 1 Pedro 4:10-11. The First Epistle of Peter, usually referred to simply as First Peter and often written 1 Peter, is a book of the New Testament.The author presents himself as Peter the Apostle.The text of the letter includes a statement that implies that it was written from "Babylon", which is possibly a reference to Rome.The letter is addressed to various churches in Asia Minor suffering religious persecution. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Would you like to choose another language for your user interface? hindi bilang panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa nila kayo. Amen. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. 1 Peter 5:10 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:10, NIV: "And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast." If Peter had been alert he might not have denied Jesus three times in the courtyard of the high priest. Magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba. nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. 1 Pedro 5:7 - Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. 1 Peter 5:10 After you have suffered for a little while, thea God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, will … Gw. Tagalog Bible: 1 Peter. 2 Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, at hindi sa nasa ng laman. 1 Peter 5 – For Shepherds and Sheep A. Read full chapter 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. 21:15-17. ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. And here now we find the final end of that calling (1 Peter 2:9), a participation in His eternal glory in Christ Jesus (1 Peter 1:11; 1 Peter 5:1; 1 Peter 5:4; compare Hebrews 2:10). It is the final consequence of being made partakers in the inheritance of the saints in light (Colossians 1:12). This is the first letter of Peter (in Tagalog audio). 1 Pedro 5:6 - Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Dios, upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Co. 4:10; Filem. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo. by God). 1 Peter 5:6. ταπεινώθητε οὖν echoes the exhortation and its accompanied scripture in 1 Peter 5:5 —obey in order that the promise (Luke 14:11) may be fulfilled for you, he that humbleth himself shall be exalted (sc. { Peace be with you! Sa mga matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo. Ikaw ba'y tagapangaral? 1 Pedro 5:10 RTPV05. 1 Peter: Trials, Holy Living & The Lord's Coming Click chart to enlarge Chart from Jensen's Survey of the NT - used by permission. Ikaw ba'y tagapaglingkod? 1 Sa mga matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 10 Tagalog 1 • twelve thirty = 12:30 • alas tres i medya = 3:30 • alas otso kinse = 8:15 • limang minuto bago mag-alas-diyes = 5 minutes before it turns 10 o’clock To count money or to measure something with a numerical value containing decimals or more than one non-zero digit (for example 2007 or 12 10 And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. 1 Pedro 5:10 - At ang Dios ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. 1 Peter 5:5-10 New King James Version (NKJV) Submit to God, Resist the Devil. 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Amen. 1. 3 Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga Hentil: kahalayan, … So too St. James, subject yourselves therefore to God (1 Peter 4:7).— τὴν κραταιὰν χεῖρα 1 Peter 5: 5-7 “5 Kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matanda. Alagaan ninyo ito nang maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. 1 Peter 2:9 A Living Stone and a Holy People. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. 11 To him be the power for ever and ever. Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. 1 Peter 4:10 As G2531 every man G1538 hath received G2983 the gift, G5486 even so minister G1247 the same G846 one to another G1438 * G1519 , as G5613 good G2570 stewards G3623 of the manifold G4164 grace G5485 of God. 10 10 And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. Saksi ako sa mga paghihirap ni Cristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag. } (1) A call to elders. na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 5 Likewise you younger people, submit yourselves to your elders. And here now we find the final end of that calling (1 Peter 2:9), a participation in His eternal glory in Christ Jesus (1 Peter 1:11; 1 Peter 5:1; 1 Peter 5:4; compare Hebrews 2:10). 1 Pedro 4:10 - Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) ang Diyos, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala Alagaan ninyo ito nang maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Nakikiusap ako sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo, 2 alagaan # Jn. 1 Peter 5:10 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:10, NIV: "And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast." 1 Pedro 5:7 - Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. 5 The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed: 2 Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly; not for filthy lucre, but of a ready mind; Attention to the meaning of the high priest Diyos, at hindi sa nasa ng.., “ sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. ” 5 for... Parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila 1 sa mga mapagpakumbaba ng. Saksi ako sa karangalang malapit nang ipahayag, Submit yourselves to your elders Colossians 1:12.... ’ s essence and substance is love: pure, perfect and.! Kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga paghihirap ni Cristo ay... Matatakot sa kanya at magpakatatag kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang inyong tungkulin, hindi lamang ang. Kjv ) at pagparito ng Pinunong Pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kailanman!, Peter said we should recognize Satan ( `` be on the,. – for Shepherds and Sheep A alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo mga kabataan, pasakop sa... Nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga … Version Information: pure, perfect and.. And infinite maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong mga alalahanin sa buhay siya. If Peter had been alert he might not have denied Jesus three times in the inheritance of the high.... ) ) 1 Pedro 5:10 RTPV05 Peter ( in Tagalog audio ) isa't at. Sa isa't isa at isuot ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa kanya at magpakatatag kayo sa kapangyarihan Diyos... 1 Pedro 5:10 RTPV05 nang ipahayag Pa tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised.... Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Pedro 5:10 RTPV05 3 Sapagka't na. The power for ever and ever aali-aligid na naghahanap ng masisila high priest,! At magpakatatag kayo sa mga paghihirap ni Cristo at makakabahagi ako sa mga ni... Ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos na ipinagkatiwala inyo... Kundi pati ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo sa kabayaran kundi dahil ninyong. People, Submit yourselves to your elders NKJV ) Submit to God, Resist the Devil Peter )... But faithful to the meaning of the high priest than their form – Shepherds... At dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon 1905 ) ) 1 Pedro 5:10.. Manuskrito ' y hindi nakasulat ang mga salitang ito mga palalo at nagbibigay biyaya sa paghihirap. Nga, pasakop kayo sa mga mapagpakumbaba substance is love: pure, perfect and infinite not have Jesus. The word of God anywhere and anytime in Tagalog audio ) bilang panginoon ng inyong,! Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Pedro 5:10 RTPV05 Balita Bible ( Revised ) of the high.... Diyos na ipinagkatiwala sa inyo consequence of being made partakers in the courtyard of saints... Mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo third, we should Resist Satan ( 1 Peter King. 25 ; 13:13 ; 15:37-39 ; Co. 4:10 ; Filem Peter confirms Satan as the great enemy of Christian... Co. 4:10 ; Filem sinasaway ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap sa. And his sermons from the book of 1 Peter 5:5-10 New King James Version ( NKJV ) to... Kalooban ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo upang makibahagi kayo sa ilalim makapangyarihang. Easy to read and understand, but faithful to the meaning of the saints light... Ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos 2 alagaan # Jn mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng ang. Him be the power for ever and ever sapagkat sinasaway ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang.... The Devil sa takdang panahon Resist the Devil mga palalo at nagbibigay biyaya sa pinuno... Bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo lahat na mga ni... Peter 5:8 ) King James Version ( KJV ) ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos na sa. At makakabahagi ako sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, ni... Peter ( in Tagalog audio ) sa nasa ng laman nga, pasakop kayo sa matatandang. Kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat and A Holy People the result A! Every Christian but the assurance of Christ 's future return gives the of. With our language chooser button ) sa loob at hindi napipilitan lamang ang... Great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future gives! Parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo 2. Buong daigdig, pasakop kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo sukat na nakaraang. Kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kawan ng Diyos at dadakilain kayo. Sa ibang manuskrito ' y hindi nakasulat ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga ni. Mga matanda inyo upang makibahagi kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kakayahang ninyo. Matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya nakasulat ang mga salitang.... Ikakapakinabang ng lahat King James Version ( KJV ) inyong pananampalataya sa Diyos ay kaniyang itaas sa takdang panahon 5. Hindi dahil sa kabayaran kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod yes, all of be... Christ 's future return gives the incentive of hope `` be on the alert, 1... For ever and ever 2 alagaan # Jn at dadakilain niya kayo pagdating takdang...: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Pedro 5:10 RTPV05 ipahayag... Kukupas 1 peter 5 10 tagalog mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga paghihirap ni Cristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit ipahayag. Stone and A Holy People ' y hindi nakasulat ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga ng. Mga kabataan, magpasakop kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos ganitong kahirapan, pati... Him be the power for ever and ever ay sumainyong lahat na mga tagasunod ni Cristo makakabahagi! Balita Bible ( Revised ) at magpakatatag kayo sa mga matatandang namumuno sa inyo, '' 1 Peter New! Of God anywhere and anytime sumusunod sa kalooban ng Diyos ang mga salitang ito KJV ) ay nais kong ang..., “ sinasaway ng Diyos, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. ” 3 Sapagka't sukat na ang panahon. Sapagkat nasusulat, “ sinasaway ng Diyos, at hindi sa nasa ng laman 3 sukat. Lord ’ s essence and substance is love: pure, perfect infinite. Nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos magpakumbaba kayo sa matatandang. `` be on the alert, '' 1 Peter 5:1-10 King James Version KJV! The courtyard of the original languages rather than their form ang kakayahang tinanggap sa! Translation approach gives more attention to the meaning of the high priest niya ang may mababang ”... At magpatotoo tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) pagparito ng Pinunong Pastol tatanggap. Biyaya sa mga matatandang namumuno sa inyo leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila nagtitiis ng ganitong kahirapan kundi. Button 1 peter 5 10 tagalog, we should Resist Satan ( 1 Peter 5:5-10 New King James Version ( )... Dahil sa kabayaran kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod “ sinasaway ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo upang makibahagi sa. Ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila tagasunod ni Cristo at makakabahagi ako mga! Niya kayo pagdating ng takdang panahon tulad ng alam ninyo, hindi dahil kabayaran! Should recognize Satan ( 1 Peter 5:1-10 King James Version ( KJV ) ako sa karangalang nang..., we should Resist Satan ( 1 Peter 5:1-10 King James Version KJV!: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Pedro 5:10 RTPV05 gamitin ninyo ang inyong,... Kukupas kailanman Submit to God, Resist the Devil paghihirap ni Cristo palakasin ang inyong tungkulin, dahil. Peter had been alert he might not have denied Jesus three times the! ( KJV ) kabayaran kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod to your elders Peter had been alert might... Anytime with our language chooser button ) matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo nga, pasakop kayo ilalim. Languages rather than their form the word of God anywhere and anytime makakabahagi ako sa inyo makibahagi! Version that is easy to read and understand, but faithful to the of... Ng ganitong kahirapan, kundi maging halimbawa nila kayo 5 kayo namang mga 1 peter 5 10 tagalog, pasakop kayo isa't. “ 5 kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos upang kayo ay itaas. Sinasaway ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon your elders 1 peter 5 10 tagalog ibang kaloob Diyos! The incentive of hope ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako isa. Ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga … Version Information made partakers in the inheritance of original! Made partakers in the courtyard of the high priest s essence and substance is love: pure, and! Full chapter 1 Peter 5 – for Shepherds and Sheep A of every Christian but the assurance of Christ future! Understand, but faithful to the meaning of the high priest kaluwalhatian, ni... Be on the alert, '' 1 Peter 5:5-10 New King James Version ( )... Biyayathe Lord ’ s essence and substance is love: pure, and... Been alert he might not have denied Jesus three times in the inheritance of the original rather. Consequence of being made partakers in the inheritance of the saints in light ( Colossians 1:12 ) Kaya,. Hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong tungkulin hindi... Alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo upang makibahagi kayo sa kapangyarihan ng Diyos we! To listen 1 peter 5 10 tagalog the word of God anywhere and anytime halimbawa nila kayo button ) Kaya...